• (068) 389-76-67

Відшкодування моральної шкоди в кримінальному провадженні

Основним нормативно – правовим актом, який регулює підстави відповідальності за завдану моральну шкоду в Україні є Цивільний кодекс України.

Положення ч. 2 ст. 23 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) передбачає, що моральна шкода може полягати, зокрема:

 1. у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;
 2. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;
 3. у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з пошкодженням чи знищенням її майна;
 4. у приниженні честі та гідності фізичної особи.

Доцільно зазначити, що визначення поняття моральної шкоди також можна зустріти в Постанові Пленуму ВСУ №4 від 31.03.1995 р. "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" (надалі за текстом – Постанова). Згідно Постанови моральна шкода – це втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Не зважаючи на рік прийняття Постанови, вона й досі залишається актуальним джерелом права при вирішенні судових спорів.

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди в кримінальному провадженні

Відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом – КПК України) потерпілий та цивільний позивач мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відшкодування моральної шкодиПотерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій злочином завдано майнової, моральної, фізичної шкоди (ст. 55 КПК України). Слід зазначити, що права у потерпілого виникають з моменту подання ним заяви про вчинення злочину.

Відповідно до положень ст. 61 КПК України, цивільним позивачем є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди та яка в порядку, встановленому КПК України, пред'явила цивільний позов. Отже як бачимо, законодавець чітко передбачив, що для отримання статусу цивільного позивача потерпілий зобов’язаний подати цивільний позов. Позов про відшкодування моральної шкоди подається до органу досудового розслідування (міліції, прокуратури) або суду.

Якщо позовна заява про відшкодування моральної шкоди пред'являється потерпілим під час судового розгляду кримінальної справи, позов потрібно заявити до початку судового слідства. Судове слідство розпочинається з зачитування прокурором обвинувального акта. Після оголошення прокурором обвинувального акта, якщо потерпілим заявлено позов, – оголошується цивільний позов.

Якщо потерпілий не пред'явив цивільного позову в кримінальному провадженні, або якщо цивільний позов потерпілого залишено без розгляду, він може пред'явити позов в порядку цивільного судочинства.

Цивільний позивач звільняється від сплати судового збору за подачу цивільного позову в порядку кримінального провадження. Якщо позовна заява про відшкодування моральної шкоди подається в порядку цивільного судочинства судовий збір справляється відповідно до Закону України "Про судовий збір".

Сам факт подачі позовної заяви про відшкодування моральної шкоди є лише першочерговим кроком для стягнення шкоди з відповідача по справі. Складність у розгляді заяви про відшкодування моральної шкоди полягає в доказуванні факту її спричинення, глибини душевних страждань та переживань, обґрунтованості розміру заподіяної шкоди.

Вимоги до позовної заяви про відшкодування моральної шкоди в кримінальному та цивільному судочинстві

Положення ч. 4 ст. 128 КПК України передбачає, що позовна заява в кримінальному провадженні повинна відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 119 ЦПК України позовна заява повинна містити:

 • найменування органу досудового розслідування (міліції, прокуратури) або суду, до якого подається позовна заява про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди;
 • прізвище, ім'я, по - батькові позивача і відповідача, їх місце проживання, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
 • зміст позовних вимог;
 • ціну позову;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються.

Якщо позов подається представником (юристом), до заяви додається копія документа, що підтверджує повноваження особи. Якщо потерпілими від злочину є малолітні та неповнолітні особи, у такому випадку позовна заява подається законними представниками - одним із батьків. Для підтвердження зазначених фактів до позову необхідно долучити копію свідоцтва про народження дитини.

Законодавець надав позивачу право пред'явити позовну заяву про відшкодування матеріальної та/або моральної шкоди заподіяної внаслідок скоєння злочину, за місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди. Таке виключення передбачено при подачі позову в порядку цивільного судочинства (ч.3 ст. 110 ЦПК України).

Основні моменти при написанні позовної заяви

Зміст позовних вимог, або іншими словами – предмет позову. Позивач у своїй заяві має зазначити спосіб захисту порушеного права. У даному випадку позивач захищає свої цивільні права та інтереси шляхом відшкодування майнової та/або моральної шкоди (ч. 2 ст. 16 ЦК України).

Обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги або як ще прийнято називати підстави позову. Підставами позову є юридичні факти – тобто обставини, на основі яких позивач обґрунтовує свої вимоги і з наявністю яких норми права пов'язують виникнення прав та обов’язків між позивачем і відповідачем. В кримінальному провадженні до юридичних фактів належить вчинення обвинуваченим, підсудним кримінального правопорушення та наявність майнової та/або моральної шкоди, заподіяної таким правопорушенням.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням підлягає доказуванню у кримінальному провадженні. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Якщо позивач подає позовну заяву про відшкодування моральної та матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в порядку цивільного судочинства, вирок суду, що набрав законної сили є обов’язковим для суду, що розглядає справу з питань чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою (відповідачем). Таким чином позивач звільняється від обов’язку доказування факту вчинення щодо нього кримінального правопорушення конкретною особою. Доказуванню в порядку цивільного судочинства підлягатиме лише розмір заподіяної відповідачем матеріальної та моральної шкоди.

Розмір відшкодування моральної шкоди

Розмір моральної шкоди, відповідно до п. 9 Постанови, визначається залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Під час розгляду справи суд повинен враховувати стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому, визначаючи розмір відшкодування моральної шкоди, суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості і повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.Постанова ВСУ

При написанні позовної заяви слід звернути увагу на індивідуальні психофізичні особливості потерпілого, якому завдано моральної шкоди. Варто уникати написання стандартних фраз як то "внаслідок кримінального правопорушення потерпілому завдано душевних хвилювань, душевних страждань ...", котрі жодним чином не можуть відобразити моральні страждання потерпілого.

Розмір відшкодування моральної шкоди тісно пов'язаний з обставинами справи, з самою особою, оскільки різні протиправні дії призводять до неоднакових наслідків емоційно - психологічного характеру для різних потерпілих залежно від їхніх фізичних та психологічних особливостей тощо. Обставинами, які підтверджують негативний емоційний стан потерпілого, згідно судової практики можуть бути неможливість займатися спортом, продовжувати активне суспільне життя, втрата певних навичок та здібностей, вимушена зміна чи обмеження у виборі професії, втрата роботи, погіршення відносин з оточуючими людьми тощо.

Доказами завданої моральної шкоди можуть служити покази свідків, висновки експертів, письмові докази (наприклад, медичні довідки тощо).

Позовна заява про відшкодування моральної шкоди завданої внаслідок ДТП (джерела підвищеної небезпеки)

Відповідач звільняється від відповідальності по відшкодуванню матеріальної та/або моральної шкоди, якщо доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без вини може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством. До таких випадків відноситься відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

Відповідно до положень ст. 1187 ЦК України, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє транспортним засобом, механізмом тощо. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Зразок позовної заяви про відшкодування моральної та матеріальної шкоди

 

До Голосіївського районного суду м. Києва
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

Позивач:
Іванов Іван Іванович,
01 січня 1970 року народження,
уродженець м. Києва,
проживає за адресою:
реєстраційний номер облікової картки платника податків:
контактний номер телефону:

Відповідач:
Ковальов Іван Іванович,
02 лютого 1980 року народження,
уродженець м. Києва,
проживає за адресою:

Ціна позову: 100 000,00 (сто тисяч) гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення

10.08.2014 р. близько 21 год. 40 хв. у м. Києві, Ковальов Іван Іванович керуючи легковим автомобілем AUDI A7, державний номер ___ , рухаючись по проспекту 40 – річчя Жовтня зі сторони житлового масиву Теремки у напрямку станції метро Деміївська, перевищивши встановлену швидкість, допустивши проїзд на червоний сигнал світлофора, допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, державний номер ___, яким керував Іванов Іван Іванович.

Внаслідок дорожньо - транспортної пригоди Позивач отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження та перебував на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні ЦМЛ м. Києва з 10.08.2014 р. по 03.09.2014 р., а в подальшому перебував на амбулаторному лікуванні.

Причиною вказаної дорожньо - транспортної пригоди та заподіяння Позивачу тілесних ушкоджень стало порушення Відповідачем п.п. ___ Правил дорожнього руху.

11.08.2014 р. відносно Ковальова Івана Івановича слідчим Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві порушена кримінальна справа за ч.1 ст. 286 КК України.

20.01.2015 р. Голосіївським районним судом м. Києва винесено вирок у справі №_, згідно якого Ковальова Івана Івановича визнано винним у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України. Вирок суду набрав законної сили ___ 2015 р.

Вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно - правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою (ч.4 ст. 61 ЦПК України).

Так у вироку судом встановлено обставини порушення Відповідачем Правил дорожнього руху, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю Позивача. Крім того Відповідач визнав свою провину у скоєному правопорушенні та щиро розкаявся. А тому причинно - наслідковий зв'язок щодо факту заподіяння шкоди Позивачу вважаю встановленим, тобто таким що не підлягає доказуванню в цивільній справі.

Нормативно – правове обґрунтування завдання матеріальної шкоди

Одразу після дорожньо – транспортної пригоди Позивач був доставлений до лікарні. У довідці ЦМЛ м. Києва від 15.08.2014 р. виданій Позивачеві в графі «діагноз» зазначено – "___".

В результаті отриманого тілесного ушкодження Позивач пройшов курс стаціонарного та амбулаторного лікування, що підтверджується довідкою ЦМЛ м. Києва №1125 від ___ 2014 р. Період лікування Позивача включав комплекс медичних препаратів, загальна сума яких склала __ (сума прописом) гривень.
Витрати на лікування підтверджуються наступними документами:

 1. Квитанція до прибуткового касового ордера №_ від ___ р. на суму ___ грн.
 2. Квитанція до прибуткового касового ордера №_ від ___ р. на суму ___ грн.
 3. Квитанція до прибуткового касового ордера №_ від ___ р. на суму ___ грн.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Відповідно до ч.1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної особи або юридичної особи, а також шкода завдану майну фізичної або юридичної особи відшкодовується в повному обсязі особою яка її завдала.

Відповідно до ч.2 ст. 1187 ЦК України шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Частина 1 ст. 1187 ЦК України визначає, що до джерел підвищеної небезпеки належить діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

Відповідно до п.2 Постанови, розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв'язок та є вина зазначеної особи, а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки, незалежно від наявності вини.

Таким чином загальний розмір матеріальної шкоди заподіяної в результаті винних дій Відповідача складає ___ (сума прописом ) грн., що складається з: витрат на придбання ліків в сумі ___ (сума прописом ) грн.; витрат на придбання пошкоджених речей, котрі не підлягають ремонту в сумі ___ (сума прописом ) грн. тощо.

Нормативно – правове обґрунтування завдання моральної шкоди

Окрім фізичної та матеріальної шкоди, діями Відповідача також завдано Позивачу немайнових втрат, спричинених моральними та фізичними стражданнями, які спричинили негативні зміни у його житті: негативні переживання та спогади, насторога, тривога, емоційні та тілесні реакції при згадуванні; важкість виконання повсякденних обов'язків, фіксованість уваги на проблемі одужання та реабілітації, переживання фізичних незручностей, тимчасова відірваність від активного соціального життя, знижений та нестійкий настрій, порушення сну, неприємні сновидіння, емоційна напруга, нервозність, дратівливість, реакції замикання; побоювання щодо майбутнього стану здоров'я.

В момент дорожньо – транспортної пригоди Позивач переніс значний фізичний біль, пережив емоційний стрес, який супроводжувався почуттям розгубленості, тривоги, безпомічності, страху за своє здоров'я, а головне страху за своє життя.

В подальшому Позивач був вимушений проходити стаціонарне та амбулаторне лікування з періодичним відвідуванням лікувального закладу з метою огляду, оброблення та перев’язки ран. Впродовж всього періоду лікування Позивач почувався незручно, дискомфортно, був змушенй пристосовуватися до негативних умов існування. Так більше двох місяців Позивач не міг підняти ліву руку та ногу, не міг спокійно сидіти та лежати, гігієнічні процедури не обходились без сторонньої допомоги. В період лікування Позивач потребував зовнішньої допомоги з боку дружини та дітей, з приводу чого почував себе як джерело клопоту та обмежень для близьких.

Дотепер продовжуються проблеми зі здоров'ям у вигляді періодичних болів, обмеження фізичної активності.

Відповідно до ч.2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім"ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

В ч.3 ст.23 ЦК України зазначено, що моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Верховний Суд України в п.1 Постанови звернув увагу судів на те, що встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб. Тому суди повинні забезпечити своєчасне, у повній відповідності із законом, вирішення справ, пов'язаних з відшкодуванням такої шкоди.

В п.9 Постанови Верховний Суд України звертає увагу судів на те, що розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості. Визначаючи розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди, суд повинен наводити в рішенні відповідні мотиви.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. До способів захисту цивільних прав та інтересів належить відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Відповідно до ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Відшкодування заподіяної моральної шкоди оцінюю у розмірі __ (сума прописом) гривень. Ця сума обумовлена вищезазначеними фізичними та душевними стражданнями, погіршенням внаслідок цих страждань стану здоров’я. Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 3,15,16,22,23,1166,1167,1187 ЦК України, ст.ст. 3,15,107,109,110,118-120 ЦПК України, –

ПРОШУ:

 1. Прийняти дану позовну заяву до розгляду.
 2. Стягнути з ___ на користь ___ матеріальну шкоду у розмірі ___ (сума прописом) грн.
 3. Стягнути з ___ на користь ___ моральну шкоду у розмірі ___ (сума прописом) грн.
 4. Стягнути з ___ на користь ___ судовий збір у розмірі ___ (сума прописом) грн.

Додатки до позовної заяви: